บล็อก

Withholding Tax 4.0 คืออะไร?

Withholding Tax 4.0 คืออะไร?

อัพเดทล่าสุด:

ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการขนส่งด่วนระหว่างประเทศ เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้กระดาษ (paperless) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต DHL Express ริเริ่มและพัฒนา Withholding Tax 4.0 (WHT 4.0) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยจะเป็นตัวแทนดำเนินการแทนลูกค้า ตั้งแต่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด และนำส่งเงินภาษีให้แก่กรมสรรพากรอย่างครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและไม่ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายอีกต่อไป

 

  • ลูกค้าของ DHL Express เพียงชำระค่าบริการพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มตามจำนวนที่ปรากฎบนเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีที่ได้รับจากบริษัทฯ เท่านั้น
  • DHL Express จะทำการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนลูกค้าของบริษัทฯ  ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน : โทร. 02-345 5099 

อีเมล : [email protected]

เช็คราคา คลิกเลย!